Gundsømagle Landsbyråds vedtægter

$1: Navn og hjemsted:
Stk. 1:
Foreningens navn er ”Gundsømagle Landsbyråd”.
Stk. 2:
Foreningen har hjemsted i Gundsømagle Sogn.
Stk. 3:
Foreningen er medlem af Landsorganisationen af Landdisttrikternes Fællesråd.

$2: Formål:

Stk. 1:
Gundsømagle Landsbyråd” er en lokal interesseforening, som agerer neutralt og uafhængigt af partipolitiske interesser og organisationer i øvrigt.
Stk. 2:
Gennem initiativer og tiltag skal ”Gundsømagle Landsbyråd” til enhver tid sikre fastholdelse og udvidelse af sin medlemskreds, der skal bestå af borgere med bopæl i Gundsømagle Sogn eller som tidligere har boet i Gundsømagle Sogn, som naturligt har en interesse i Gundsømagles udvikling og trivsel.
Stk. 3:
Det er landsbyrådets formål at være samlingssted for flest mulige initiativer og arrangementer, der kan bidrage til kulturel-, samfundsmæssig, trafikmæssig-, miljømæssig og social styrkelse af Gundsømagles position i såvel nærsamfundet som i det regionale og landsdækkende perspektiv.

Dette formål skal bl.a. søges opfyldt ved:
a)
løbende at opsamle og formidle ideer, synspunkter og kommentarer til foreningens medlemmer.
b)
løbende at holde pressen og borgerne orienteret om foreningens initiativer, arrangementer og synspunkter.
c)
via et aktivt bestyrelsesarbejde at sikre at foreningens synspunkter, forslag og krav manifesteres overfor de rette myndigheder og forsamlinger, herunder Byråd og Regionsråd.
d)
at tilrettelægge og gennemføre arrangementer af enhver art, der kan fremme borgernes kendskab til hinanden og/eller til Gundsømagles dagligdag eller som i det hele taget kan bidrage til udvikling af tryghed, sikkerhed, nærhed og fællesskab blandt borgerne i Gundsømagle. Det skal tilstræbes, at medlemmer af Gundsømagle Landsbyråd sikres en fortrinsstilling ved sådanne arrangementer.
e)
at skabe interesse for og sammenhæng i et lokalt interessefællesskab blandt foreningerne, erhvervslivet og den enkelte borger i Gundsømagle.

$3:Medlemskreds:

Stk. 1:
Som medlem optages enhver, som gerne vil støtte foreningen.
Stk. 2:
Medlemmer skal have bopæl (leje som eje) eller i virksomhed i Gundsømagle Sogn eller tidligere have boet i Gundsømagle Sogn. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
Stk. 3:
Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår.
Stk. 4:
Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.
Stk. 5:
Det enkelte medlem har en stemme og skal være fyldt 18 år.
 
$4: Generalforsamlingen:

Stk. 1:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2:
Ordinær Generalforsamling:
a):
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved brev eller email til medlemmerne. Desuden annonceres indkaldelsen via opslag på foreningens stander ved Dagli' Brugsen i Gundsømagle.
b):
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen.Dog skal forslag til vedtægtsændringer være formanden i hænde senest den 31. december det foregående år.
c):
Indkaldelsen skal være vedlagt årets regnskab samt forslag til næste års budget og kontingent.
Stk. 3:
Deltagere i Generalforsamlinger:
a):
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlinger er alle medlemmer, som på mødedagen ikke er i kontingent-restance.
b):
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
- Valg af dirigent (denne må ikke være medlem af bestyrelsen)
- Valg af referent
- Valg af stemmetællere
- Bestyrelsens beretning
- Regnskabsaflæggelse
- Behandling af indkomne forslag
- Fastsættelse af kontingent, herunder fremlæggelse af indeværende års budget.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
- Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
- Eventuelt
Stk. 5:
a):
Bestyrelsen består af 7-15 medlemmer. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år.
b):
Ved den stiftende Generalforsamling nyvælges alle bestyrelsesmedlemmer. Da bestyrelsen er af ulige antal skal halvdelen minus 1, der opnåede færrest stemmer være på valg igen på den efterfølgende ordinære Generalforsamling. De øvrige – halvdelen plus 1 - vælges for en 2-årig valgperiode. Herefter afgår bestyrelsesmedlemmerne efter tur gennem valg af hhv. ulige og lige medlemmer. Genvalg kan finde sted.
c):
Valg af 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant finder sted hvert år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 6:
 a):
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, såfremt det kræves af blot én mødedeltager.
b):
I tilfælde af stemmelighed anses et forslag eller en beslutning for forkastet.
c):
Ved personvalg, hvor der opstilles flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

$5: Ekstraordinær generalforsamling:

Stk. 1:
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsender skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 2:
Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

$6: Foreningens daglige ledelse:

Stk. 1:
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen. Bestyrelsen består af 7-15 medlemmer og den konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Stk. 2:
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3:
Senest 14 dage efter nyvalg afholdes det konstituerende møde.
Stk. 4:
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 5:
Formanden – og i hans/hendes fravær næstformanden – indkalder denne og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftlig med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

$7: Økonomi, regnskab og revision:

Stk. 1:
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2:
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.
Stk. 3:
Foreningens regnskab føres af kassereren.Medlemsregistret føres af et bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen.
Stk. 4:
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
 
$8: Tegningsregler og hæftelse:

Stk. 1:
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand og yderligere et bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg / pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2:
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse i forhold til foreningens aktiviteter.
Stk.3:
Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege formand og kasserer til i fællesskab også at  kunne disponere over foreningens midler via de elektroniske bankprodukter.
$9: Vedtægtsændringer:

Stk. 1:
Vedtægter kan kun ændres hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling stemmer for, og ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2:
Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, som de vedtages på.
 
$10: Opløsning:

Stk. 1:
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 medlemsflertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2:
Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål indenfor Gundsømagle Sogn. Beslutning om anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.
 
 
$11: Datering:

Stk. 1:
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling. Gundsømagle d. 22-3-2009, Dirigent: Lis Rasmussen

 /senest redigeret på foreningens generalforsamling.Gundsømagle d. 18-3-2013, Dirigent : Hans Bredahl.
/senest redigeret på foreningens generalforsamling. Gundsømagle d. 12-3-2014
Dirigent: Jeppe Stehnij